papers

Dla autorów

Publikacja materiałów konferencji

  • Artykuły należy przygotować w języku angielskim według wzoru:  WZEE2016_template_format.doc
  • Artykuł należy przesłać z rozszerzeniem .doc. Kopia artykułu w postaci pliku .pdf nie jest obligatoryjna.
  • Objętość artykułu nie może przekraczać 6-ciu stron (liczba stron – parzysta).
  • Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie przez co najmniej dwóch recenzentów

Pozytywnie zrecenzowane prace przygotowane w języku angielskim zostaną przekazane do opublikowania w bazie IEEE Xplore.  Pozostałe referaty będą skierowane do czasopism „Archives of Electrical Engineering” (AEE, PAN), Przeglądu Elektrotechnicznego, „Pomiary Automatyka Kontrola” oraz Zeszytu Elektrotechniki PRz.

Tekst należy przygotować w języku angielskim według wzoru WZEE2016_template_format.doc oraz wysłać za pomocą formularza na stronie internetowej. Publikacje płatne według cennika wydawcy, szczegółowe informacje na stronie konferencji. Warunkiem zakwalifikowania na konferencję oraz do publikacji artykułu jest wniesienie opłaty konferencyjnej. Wszystkie zakwalifikowane artykuły planowane są do prezentacji ustnej na sesjach.

 

WZEE2016_template_format.doc